Algemene- & betalingsvoorwaarden Diëtistenpraktijk Eten Met Plezier

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: De diëtist van Eten Met Plezier: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: Natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent dieet.
Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat er sprake is van een medische indicatie.

Algemeen:

 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat overeengekomen is wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvies.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de behandeling niet eerder starten nadat de cliënt een verwijzing van de (huis)arts kan overleggen of, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door een diëtist heeft plaats gevonden.
 3. De cliënt verplicht zich tot vergoeden van de afgenomen diensten (voor screening, advisering of behandeling) vanaf het eerste consult.
 4. De gemaakte kosten worden door de zorgverzekeraar of door de cliënt zelf betaald. De cliënt ontvangt een factuur van de kosten indien de cliënt niet meer in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar dan wel ketenzorg.
 5. De diëtist declareert de dieetbehandelingskosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waar de cliënt verzekerd is. De zorgverzekeraar bepaalt het maximale te vergoeden bedrag.
 6. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de cliënt geen recht (meer) heeft op vergoeding, dan wordt er per kwartier een tarief van €20,00 gerekend.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 48 uur voor de afspraak annuleert, ook in het geval van ziekte, brengt de diëtist €25,- bij de cliënt in rekening.
 9. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 10. De diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de betreffende diëtist. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Betalingsvoorwaarden:

 1. De diëtist hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gefactureerde bedragen en andere kosten voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen deze termijn te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, dan is de cliënt in verzuim en zal de diëtist de cliënt een termijn aangeven om alsnog te betalen.
 3. Indien de cliënt na de herinnering, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Vraag? Stuur me gerust een Whatsapp